Kokoomuksen ratkaisuja soteen

Miksi kokoomus haluaa hillitä sote-kustannusten kasvua?

Kustannusten kasvun hillitseminen oli sote-uudistuksen alkuperäinen tavoite. Sama tavoite oli myös Marinin hallituksen sote-uudistuksessa. Myös kokoomuksen tavoitteena on sosiaali- ja terveyspalveluita vaivaavan kustannusten nopean kasvun hidastaminen.

Sote-uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sosiaali- ja terveyspalveluihin, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin sekä hillitä kustannusten kasvua. (soteuudistus.fi)

Mitä kokoomus on esittänyt sote-kustannusten kasvun hillitsemiseksi?

Ensi vaalikaudella kustannusten arvioidaan kasvavan noin miljardilla eurolla vuodessa eli noin neljällä miljardilla eurolla vaalikaudessa. Kokoomus on esittänyt, että seuraava hallitus tavoittelisi kustannusten kasvun hillitsemistä noin neljänneksellä eli miljardilla eurolla vaalikaudessa. Vaikka sote-kustannusten kasvua hillittäisiin miljardilla, ne kasvaisivat mm. palvelutarpeen kasvusta ja elinkustannusten noususta johtuen noin kolmella miljardilla eurolla.

Sote-uudistus ei saa jäädä vain hallinnon uudistamiseksi, joten ensi vaalikaudella katseet on käännettävä palveluiden kehittämiseen. Kokoomuksen korjaussarja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseksi sisältää uudistuksia, jotka parantavat sekä palveluiden laatua että kustannustehokkuutta. Tässä muutamia keinoja:

 1. Levitetään sote-palveluiden parhaat käytänteet kaikkialle Suomeen. Palveluiden tuottamistavoissa, laadussa, vaikuttavuudessa ja kustannuksissa on valtavasti eroja sekä hyvinvointialueiden sisällä että niiden välillä. Siksi kokoomus vaatii, että palveluiden kustannusrakenne tehdään lain avulla avoimeksi. Tällöin vertailu ja parhaiden käytäntöjen kopioiminen helpottuu.
 2. Panostetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Painotetaan sairauksien ja muiden ongelmien ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista, jotta vältytään pitkittyneiden ongelmien vaatimilta kalliilta palveluilta. Pidetään huolta hyvinvointialueiden, kuntien ja järjestöjen toimivasta työnjaosta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
 3. Parannetaan ihmisten pääsyä perusterveydenhuoltoon. Mitä varhaisemmin ongelmat hoidetaan kuntoon, sitä vähemmillä inhimillisillä ja taloudellisilla kustannuksilla selvitään. Siksi Kokoomus haluaa perua hallituksen toteuttamat Kela-korvausten leikkaukset ja parantaa hoitoon pääsyä esimerkiksi palveluseteleillä. Kaikki keinot on otettava käyttöön, jotta ihmiset pääsevät jonoista hoitoon.
 4. Hyödynnetään sote-palveluiden tuottamisessa yrityksiä ja järjestöjä. Parhaat innovaatiot syntyvät yleensä yrityksissä, esimerkkinä toimikoon vaikkapa etävastaanotot. On myös selvää, ettemme voi täyttää palvelutarvetta pelkästään julkisen sektorin voimin.
 5. Otetaan etävastaanotot ja muut digitaaliset ratkaisut käyttöön kaikilla hyvinvointialueilla. Osan lääkärien ja hoitajien vastaanotoista voisi hoitaa myös julkisella sektorilla etänä, kuten yksityisellä puolella ja työterveydessä jo hoidetaan. On kaikkien osapuolien kannalta fiksua, jos aikaa ja rahaa ei kulu tarpeettomaan matkustamiseen ja terveyskeskuksessa jonottamiseen, silloin kun kyse on asiasta, joka voidaan hoitaa etävastaanotolla.
 6. Tehostetaan hyvinvointialueen kiinteistöjen käyttöä. Varmistetaan, että kunnilla ja hyvinvointialueilla on mahdollisuus koota palveluita saman katon alle tilatehokkuuden parantamiseksi.
 7. Kehitetään hyvinvointialueiden hankintoja ja kilpailutuksia. Huolehditaan hyvinvointialueiden riittävästä hankintaosaamisesta. Rajoitetaan hankintoja julkisyhteisöjen omistamilta yhtiöiltä lähtökohtaisesti vain sellaisiin tilanteisiin, joissa se on selvästi markkinaehtoista vaihtoehtoa kustannustehokkaampaa. Asetetaan velvoite kilpailutuksen uusimiseen, jos kilpailutuksessa on vain yksi tarjoaja.

 

Johtaako sote-kustannusten kasvun hillitseminen hoitajien irtisanomisiin?

Kustannusten kasvun hillitsemisen ei johda irtisanomisiin. Suomea vaivaa jo nyt valtava hoitajapula! Sote-palveluiden tarve tulee vain kasvamaan tulevina vuosina, joten myös hoitajia tarvitaan tulevaisuudessa enemmän, ei vähemmän.

 • Suomesta puuttuu tälläkin hetkellä 17 000 sairaanhoitajaa ja 8 800 lähihoitajaa. (Keva)
 • Sote-palveluihin tarvitaan noin 200 000 uutta työntekijää 2030-luvun puoliväliin mennessä. (VM)
 • Hoidon tarpeen kasvun ja henkilöstön eläköitymisen vuoksi hoitajia tarvitaan siis valtavasti lisää tulevaisuudessa.
 • Pitää kiinnittää huomiota siihen, että palvelut ovat laadukkaita ja tehokkaita. Hyvinvointialueiden pitää vertailla palvelujen tuottajia, sekä selvittää millä hinnalla ja minkälaista palvelu on, ennen kuin sen hankkii.
 • Valitsemalla parhaat tavat tuottaa palveluita ja ottamalla esimerkiksi digitaalisia ratkaisuja käyttöön voidaan hillitä painetta uusien hoitajien tarpeen ennakoidusta kasvusta.
 • Tuottavuushyötyjen saavuttaminen siis tarkoittaisi uusien hoitajien palkkauksen tarpeen pienenemistä – ei hoitajien irtisanomisia. 

 

Millä keinoilla kokoomus ratkaisisi hoitajapulan?

Kokoomus haluaa tehdä määrätietoisesti töitä hoitajapulan ratkaisemiseksi. Haluamme panostaa mm. hoitajien koulutukseen, työhyvinvointiin, kehittymismahdollisuuksiin ja kansainväliseen rekrytointiin.

 • Varmistetaan kansallisella tasolla riittävä ennakointi henkilöstön tarpeesta ja koulutusmääristä tuleville vuosille.
 • Koulutuksen aloituspaikkoja on lisättävä sote-ammattilaisten määrän kasvattamiseksi.
 • Vahvistetaan kansainvälistä rekrytointia ja toteutetaan yhtenäinen valtakunnallinen kielikoulutusmalli kansainvälisten osaajien työskentelyedellytysten parantamiseksi.
 • Varmistetaan myös mahdollisuus keskittyä omaa osaamista vastaavaan työhön, ammatilliseen kehittymiseen, sekä urapolkuihin. Selkeytetään työnjakoa sekä vauhditetaan tukipalveluiden ja hoiva-avustajien käyttöä.
 • Teknologia ei voi korvata ihmistä, mutta nykyaikana kaikessa palvelutoiminnassa olisi huomioitava teknologian ja digitalisaation kautta saavutettavat hyödyt ja sen tuoma mahdollisuus kasvattaa sote-ammattilaisten asiakastyön osuutta.
 • Laadukkaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvat myös hyvä johtaminen ja selkeät toimintamallit, joihin työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa. Tuetaan osana johtamista myös ammattilaisten jaksamista työssään, jotta työurat eivät katkea ennenaikaisesti ja alan pitovoima säilyisi.

 

Tutustu Kainuun Kokoomuksen ehdokkaisiin (kainuunkokoomus.fi)

Matti Heikkinen, 162

Riikka Huotari 163

Jyri Saastamoinen 173

Kategoriat: Kannanotot

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *